ماموریت سازمانی
  برای تمامی اقشار جامعه، خدمات و محصولات مقرون به صرفه فراهم کنیم.
  به عنوان دارنده بهترین استعدادها به رسمیت شناخته شویم.
  پیشروترین گروه دارویی در ایران شویم.