برای تمامی اقشار جامعه خدمات و محصولات مقرون به صرفه فراهم کنیم.

به عنوان دارنده بهترین استعدادها به رسمیت شناخته شویم.

پیشرو گروه دارویی در ایران شویم.