سلامت

سلامت بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت(WHO) به شرایط برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو اطلاق می گردد .

بیماری

بیماری نقطه مقابل سلامتی است و با توجه به تعریف سلامتی، بیماری هر گونه انحراف از سلامت کامل جسمی یا روانی است که می تواند به صورت آشکار یا پنهان باشد.

مراقبت های بهداشتی و یا بهداشت و درمان

مراقبت های بهداشتی – درمانی شامل تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری ها، آسیب و سایر اختلالات جسمی و روانی در انسان است.

ارتقاء سلامت

ارتقاء سلامت توسط WHO به عنوان "روند توانمند سازی افراد برای افزایش کنترل آن ها بر سلامت خود و عوامل موثر بر آن است و به موجب آن بهبود سلامت " تعریف شده است. بنابراین، ارتقاء سلامت انسان ها به پذیرش این ایده از آسایش و فرایند افزایش کنترل آن ها بر چگونگی تجربه هر روز زندگی، تشویق می کند. بنابراین کمتر در خصوص چگونگی پیشگیری از بیماری هاست بلکه در خصوص کمک به ماست تا وضعیت زندگیمان را مدیریت کنیم تا در حد ممکن به حداکثر پتانسیل های خود دست یابیم.

وقتی که فردی بیمار می شود، در دسترس بودن درمان مناسب (اعم از خدمات درمانی و داروئی و غیره) می تواند در بازگشت سلامت وی نقش مهمی داشته باشد.

با توجه به این واقعیت ها، شرکت های دارویی، در سطح محلی یا ملی، می توانند در طیفی وسیع از موضوعات مرتبط با سلامت و خصوصاً موضوعات مرتبط با دارو، در روند ارتقاء سلامت شرکت داشته باشند. همچنین ممکن است آن ها در ارتقاء سلامت از طریق آموزش گروه های جمعیتی محدود و در فعالیت های پیشگیرانه از بیماری ها شرکت کنند.

هدف ما این است که شما با مطالعه این مجموعه (تارنما) بیشتر بدانید تا در کسب مهارت های شخصی که می تواند سطح سلامت شما را ارتقاء دهد، بیشتر کامیاب شوید. پس با مطالعه این تارنما تلاش کنید که بدانید، مهارت کسب کنید و آن را به کار ببرید:

1.بدانید: خود را به علمی مسلح کنید تا در سلامتی خود نقش داشته باشید.

2.کسب مهارت:  مهارت های متناسب با سن و سال و موقعیت خود را کسب نمائید.

3.بهره گیری از مهارت: توصیه های مندرج در این صفحات می تواند به شما کمک کند که در حین بیماری با بهره گیری ازمهارت هایتان سرعت بهبود خود را ارتقاء دهید.